Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HORSSEN
welke van toepassing zijn op alle leveringen door en betalingen aan de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Van Horssen B.V. (KVKnummer: 11004039), Van Horssen Valbeveiliging B.V. (KVK-nummer 30276594), Van Horssen Lekbakken B.V. (KVK-nummer: 65097386) en Van Horssen Coatings B.V. (KVK-nummer: 67058558), alle statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zaltbommel (Gelderland). Gedeponeerd bij de KvK op 21 oktober 2016.

 

Pagina 1 van 2 Artikel 1 - Definitie

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, meerwerk en overeenkomsten met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden en leveringen van (daarmede verbandhoudende) materialen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Van Horssen B.V., Van Horssen Valbeveiliging B.V., Van Horssen Lekbakken B.V., Van Horssen Coatings B.V., (hierna verder te noemen "Van Horssen"), alsmede huurverhoudingen.
 2. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de specifieke artikelen van deze algemene voorwaarden van toepassing op alle soorten overeenkomsten met Van Horssen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Van Horssen zijn aanvaard.


Artikel 2 - Algemeen

 1. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Van Horssen de toepassing daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst heeft geaccepteerd.
 2. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als wederpartij optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens Van Horssen hoofdelijk aansprakelijk.
 3. Van Horssen is gerechtigd desgewenst gebruik te maken van onderaannemers, indien Van Horssen dit nodig acht voor een goede en voortvarende uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Alle personen die bij de uitvoering van een overeenkomst door Van Horssen zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve mede bedongen ten behoeve van alle (rechts)personen die door Van Horssen bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen door Van Horssen, onder welke noemer ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden, tenzij anders aangegeven, gedurende een termijn van dertig dagen.
 2. De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor Van Horssen normale werktijden.
 3. Indien een aanbieding van Van Horssen niet binnen de termijn voor aanvaarding door de wederpartij onvoorwaardelijk is geaccepteerd, vervalt de aanbieding. Van Horssen heeft evenwel te allen tijde het recht een aanbieding binnen drie dagen na ontvangst van een tijdige acceptatie door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij in te trekken.
 4. Bij een niet tijdige, voorwaardelijke, gedeeltelijke of anderzijds van de aanbieding afwijkende aanvaarding komt geen overeenkomst tot stand, tenzij Van Horssen deze aanvaarding alsnog accepteert.
 5. De bij gelegenheid van de aanbieding verstrekte tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn bij benadering en binden Van Horssen niet, behoudens indien uitdrukkelijk anders mocht zijn vermeld.
 6. Aanbiedingen gelden niet voor eventuele nabestellingen.


Artikel 4 - Levering van zaken / Uitvoering van werkzaamheden

 1. Levering van zaken geschiedt “ex works” fabriek en/of magazijn van Van Horssen als bedoeld in de laatst gepubliceerde versie van de Incoterms. Het risico voor de zaken gaat over van Van Horssen op de wederpartij op het moment van levering.
 2. Uitvoering van werkzaamheden geschiedt op de daarvoor overeengekomen locatie.
 3. Van Horssen is gerechtigd in gedeelten te leveren of uit te voeren en de aldus geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren. Indien Van Horssen in delen levert of uitvoert is hij gerechtigd om schriftelijk goedkeuring van het geleverde of uitgevoerde te verlangen alvorens volgende delen te leveren of uit te voeren. Tot de ontvangst van de goedkeuring is Van Horssen gerechtigd zijn verdere leverings- of uitvoeringsverplichtingen op te schorten.
 4. Indien partijen zijn overeengekomen dat de geleverde zaken door Van Horssen zullen worden afgeleverd c.q. geïnstalleerd bij de wederpartij, dan geschiedt het transport naar de plaats van aflevering c.q. installatie voor rekening en risico van de wederpartij. De daaraan verbonden kosten zullen door Van Horssen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Van Horssen is niet verplicht de te vervoeren zaken ten behoeve van de wederpartij te verzekeren tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Het risico te dier zake komt voor rekening van de wederpartij.
 5. De wederpartij is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen van Van Horssen en/of zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering door of vanwege Van Horssen van de overeengekomen werkzaamheden. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de feitelijke aflevering, is Van Horssen gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de wederpartij.
 6. Indien Van Horssen een termijn voor levering of uitvoering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een dergelijke termijn is geen fatale termijn en kan nimmer - ook niet na ingebrekestelling zijdens wederpartij - aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Van Horssen gegevens behoeft van de wederpartij voor een juiste uitvoering van de overeenkomst vangt een overeengekomen termijn eerst aan nadat de wederpartij deze gegevens aan Van Horssen heeft verstrekt.


Artikel 5 - Huur

 1. Ingeval van huur gaat de huur in op de datum van levering van het gehuurde. De huur eindigt op de datum waarop het gehuurde blijkens vrachtbrief weer bij Van Horssen wordt afgeleverd.
 2. Jaarlijks wordt op 1 januari de wekelijkse huurprijs geïndexeerd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer.
 3. Het gehuurde dient uitsluitend gebruikt te worden overeenkomstig de bestemming zoals die door Van Horssen als zodanig aan het gehuurde is gegeven.
 4. De wederpartij verklaart door aftekening van de vrachtbrief of ontvangstbevestiging het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. De wederpartij dient het gehuurde in dezelfde goede staat te houden. Na afloop van de huur dient de wederpartij het gehuurde weer in dezelfde staat, leeg en aan binnen- en buitenzijde schoon op te leveren. Indien huurder het gehuurde bij het einde van de huur niet in de overeengekomen staat oplevert, is verhuurder, zonder dat hiervoor een nader ingebrekestelling vereist is, gerechtigd het herstel van schade en/of het schoonmaken voor rekening van huurder te (laten) verrichten.
 5. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Horssen is het de wederpartij niet toegestaan wijzigingen in of aan het gehuurde aan te brengen dan wel het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden door te verhuren of in bruikleen te geven.
 6. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan of verlies van het gehuurde, hoe dan ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, toegebracht of ontstaan ongeacht of deze te wijten is aan de wederpartij, derden of het gevolg is van overmacht.
 7. Het gehuurde is door Van Horssen niet verzekerd tegen enige vorm van schade of diefstal. De wederpartij dient zelf voor verzekering van het gehuurde zorg te dragen.
 8. Van Horssen is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van in het gehuurde opgeslagen en/of vervoerde lading.


Artikel 6 - Prijzen

 1. De door Van Horssen gehanteerde prijzen zijn in EURO’s (€), exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten, waaronder kosten van transport en verzekering alsmede administratiekosten.
 2. Indien Van Horssen met de wederpartij een vaste prijs is overeengekomen, is Van Horssen niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs indien Van Horssen aannemelijk kan maken dat zich tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan onvoorzienbare prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, belastingen, grondstoffen, half-fabrikaten of verpakkingsmateriaal.


Artikel 7 - Betaling

 1. Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen, op een door Van Horssen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien de wederpartij in gebreke blijft binnen deze termijn te betalen, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand over de hoofdsom, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening.
 2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die door Van Horssen worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 500,-- per factuur.
 3. De wederpartij is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten dan wel daaraan te voldoen door middel van verrekening.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij dan wel van beslag op een aanzienlijk deel van zijn vermogen, zijn de vorderingen van Van Horssen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij bij de betaling anders.
 6. Van Horssen is te allen tijde gerechtigd om van de wederpartij zekerheid te verlangen voor een juiste en tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen. Bij gebreke van het stellen van zekerheid door de wederpartij is Van Horssen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of te annuleren.


Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door Van Horssen geleverde zaken, daaronder begrepen eventuele gegevensdragers zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven het eigendom van Van Horssen tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen, met inbegrip van vorderingen ter zake van verschuldigde rente en kosten, van Van Horssen op de wederpartij uit alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten.
 2. Tot het tijdstip van volledige betaling is de wederpartij niet gerechtigd om geleverde zaken op enigerlei wijze te vervreemden of met rechten van derden te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel daarop rechten willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Van Horssen zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 3. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 4. Voor het geval dat Van Horssen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Van Horssen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Horssen zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Van Horssen is bevoegd om alle zaken die hij van de wederpartij onder zich heeft, onder zich te houden totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Van Horssen heeft voldaan. Alle kosten verbonden aan het uitoefenen van dit retentierecht komen voor rekening van de wederpartij.


Artikel 9 - Klachtplicht

 1. De wederpartij is gehouden geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden direct na aflevering c.q. uitvoering te onderzoeken op eventuele gebreken.
 2. Reclames over zichtbare gebreken behoren binnen drie dagen na aflevering en/of uitvoering, doch ingeval van huur onverwijld, schriftelijk bij Van Horssen te worden ingediend. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt schriftelijk bij Van Horssen te worden ingediend.
 3. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Van Horssen te worden ingediend.
 4. Alle rechtsvorderingen van de wederpartij ter zake van reclames als hiervoor genoemd vervallen bij gebreke van tijdige en juiste indiening van de reclame bij Van Horssen.
 5. Reclames schorten de betalings- en afnameverplichtingen van de wederpartij niet op. De wederpartij heeft slechts het recht om zaken waarover hij bij Van Horssen heeft gereclameerd aan Van Horssen te retourneren indien deze daarmee schriftelijk heeft ingestemd.


Artikel 10 - Garantie

 1. Van Horssen aanvaardt voor de uitvoering van het werk of voor de levering van haar producten geen verdere garantieverplichting dan voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk mocht zijn gegeven. Tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt geen garantie verstrekt voor hechting c.q. kleurechtheid van de materialen.
 2. Indien de wederpartij meent dat Van Horssen niet voldoet aan zijn garantieverplichting(en), ontslaat zulks de wederpartij niet van de nakoming van zijn verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze overeenkomst of andere met Van Horssen gesloten overeenkomsten.
 3. Indien geleverde zaken niet voldoen aan de garantie, zal Van Horssen binnen redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijk kennisgeving van de wederpartij van een gebrek, naar keuze van Van Horssen zorg dragen voor herstel van het gebrek dan wel vervanging van het gebrekkige onderdeel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu het te vervangen onderdeel aan Van Horssen te retourneren en de eigendom daarvan aan Van Horssen over te dragen.
 4. De garantie geldt niet wanneer: - Het gebrek is ontstaan of verergerd als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de geleverde zaak; - De geleverde zaak is gebruikt voor een ander doel of op een andere locatie als waarvoor deze bestemd was; - De wederpartij of derden zonder toestemming van Van Horssen wijzigingen hebben aangebracht dan wel werkzaamheden hebben verricht aan de geleverde zaak.
 5. Voor zover de garantie zaken betreft die Van Horssen heeft betrokken van een derde is de garantie beperkt tot de eventuele garantie die door deze derde ter zake aan Van Horssen is verstrekt.


Artikel 11 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien het tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar mening van Van Horssen voor een behoorlijke uitvoering van zijn verplichtingen noodzakelijk is om de te leveren zaken en/of uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in goed overleg de overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Horssen zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties heeft, zal Van Horssen de wederpartij hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Van Horssen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.


Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

 1. Van Horssen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; - Van Horssen goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen en de wederpartij dienaangaande desgevraagd geen reële zekerheid kan verschaffen; - Van Horssen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert of overdraagt aan een derde.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Horssen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Horssen de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Van Horssen behoudt in de vorenstaande gevallen steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 13 - Gewijzigde omstandigheden en overmacht

 1. Van Horssen is bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Van Horssen kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Van Horssen mag worden verwacht.
 2. Van Horssen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Van Horssen geen invloed heeft waardoor Van Horssen of door Van Horssen ingeschakelde derden niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval begrepen brand, rampen, werkstaking, rellen of oproer, oorlogen en wettelijke handelsbeperkingen.
 3. Van Horssen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wederpartij zijn verbintenis had moeten nakomen. Alle extra kosten, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen, komen ten laste van wederpartij.
 4. Voor zoveel Van Horssen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Van Horssen gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk het na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 14 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Van Horssen aan de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de wederpartij gehouden deze zaken op eerste verzoek van Van Horssen binnen vijf werkdagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Van Horssen het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.


Artikel 15 - Einde overeenkomst

 1. De werkzaamheden worden geacht te zijn afgerond, dan wel oplevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. in geval Van Horssen aan de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk, en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd. b. na verloop van acht dagen nadat Van Horssen schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen. c. bij ingebruikneming van (een substantieel deel van) het werk door de wederpartij.
 2. Kleine gebreken zullen zo spoedig mogelijk door Van Horssen worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring opleveren.
 3. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken is Van Horssen slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die binnen acht dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de oorzaak van de gebreken aan Van Horssen is toe te rekenen.


Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming door Van Horssen van een of meerdere van haar verplichtingen jegens de wederpartij, heeft Van Horssen volledig aan zijn verplichting tot nakoming (en eventuele vergoeding van schade) voldaan door de te leveren zaak alsnog te leveren c.q. deze te herstellen of te verbeteren, dan wel de uit te voeren werkzaamheden alsnog of nogmaals uit te voeren, een en ander naar keuze van Van Horssen.
 2. Van Horssen aanvaardt geen aansprakelijkheid: a. voor (gevolgen van) wateraccumulatie, op welke wijze dan ook ontstaan; b. voor (gevolgen van) bouwfysische gebreken; c. voor verkleuring van materiaal of gevolgen die inherent zijn aan de materiaaleigenschappen, op welke wijze dan ook ontstaan.
 3. De verplichting van Van Horssen tot het betalen van schadevergoeding, op welke grondslag dan ook, is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de aanneem- of opdrachtsom met een maximum van in ieder geval € 5.000,- (vijfduizend euro).
 4. Onverminderd hetgeen bepaald is in lid 3, is de verplichting van Van Horssen tot het betalen van schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarop de door of (mede) ten behoeve van Van Horssen gesloten verzekering in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.
 5. Van Horssen is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.
 6. De aansprakelijkheid van Van Horssen onder de door hem gegeven garantie is beperkt tot hetgeen dienaangaande in artikel 10 is geregeld.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Horssen of haar ondergeschikten.
 8. Het bepaalde in dit artikel is onverminderd van toepassing en wordt geacht te zijn bedongen mede ten behoeve van door Van Horssen ingeschakelde derden.


Artikel 17 - Vrijwaring en garantie van de wederpartij

 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de wederpartij. Derden kunnen nimmer rechten ontlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Van Horssen. De wederpartij vrijwaart Van Horssen voor aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Van Horssen ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden of gedane leveringen en met betrekking tot (intellectuele) eigendomsrechten op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de wederpartij aan Van Horssen informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert de wederpartij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 18 - Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Van Horssen zich al haar intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin der woorden en daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Daaronder zijn uitdrukkelijk begrepen intellectuele eigendomsrechten op door de Van Horssen in het kader van een met de wederpartij gesloten overeenkomst tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld.
 2. Alle door Van Horssen aan de wederpartij verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Van Horssen worden verveelvoudigd, gewijzigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij Van Horssen daaraan zijn voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 3. De wederpartij is verplicht de aanwijzingen van Van Horssen voor het gebruik van ter beschikking gestelde software en aan Van Horssen verbonden materialen en auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom strikt op te volgen. Het is de wederpartij niet toegestaan direct of indirect de intellectuele eigendomsrechten van Van Horssen te betwisten of merk-, handels- of domeinnamen van Van Horssen (of afgeleiden daarvan) te registreren.
 4. Van Horssen heeft het recht om eventueel door de uitvoering van werkzaamheden voor de wederpartij toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie betreffende de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 19 - Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Van Horssen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken dan is Van Horssen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 20 - Niet-overname personeel

De wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van Van Horssen of van derden waarop Van Horssen ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 21 - Toepasselijk recht en Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen van Van Horssen alsmede tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement, waarin Van Horssen gevestigd is, onverminderd het recht van Van Horssen om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet of toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter. Als plaats van levering c.q. betaling wordt voor zoveel nodig expliciet de vestigingsplaats van de Van Horssen aangemerkt.
 3. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter of arbiter als nietig of onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.